შპს დვალი ელექტრონული სასწორები

სასწორების კალიბრაცია/იუსტირება

სასწორების კალიბრაცია/იუსტირება

ჩვენ გაგვაჩნია ეტალონური გირების სრული კომპლექტი, საკალიბრაციო სამუშაოების შესასრულებლად, როგორც დაბალწონიანი ასევე საავტომობილო და სავაგონო სასწორებისთვის.

იუსტირების პროცესი მიმდინარეობს "საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს" ზედამხედველობით და შესაბამისი ნორმების სრული დაცვით.

ეტალონური საწონები:

1 კგ

5 კგ

10 კგ

20 კგ

500 კგ

1500 კგ

2000კგ

საერთო ოდენობა 35 000 კგ